Kto podlega obowiązkowi dokonania opłaty za korzystanie ze środowiska?

Opłaty za korzystanie ze środowiska muszą wnosić:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,
 • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 • osoba fizyczna nie będąca podmiotem gospodarczym korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
 • urzędy, szkoły, stowarzyszenia, fundacje – czyli jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcą.

Za co (za jakie komponenty) należy naliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska?

Podmioty naliczają opłaty za korzystanie ze środowiska za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pobór wód z własnego ujęcia:
  • pobór wód podziemnych,
  • pobór wód powierzchniowych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi:
  • ścieki bytowe,
  • ścieki komunalne,
  • ścieki przemysłowe,
  • wody chłodnicze,
  • wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, ujęte w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej,
  • wody zasolone,
  • wody wykorzystane na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych,
  • wody wykorzystane na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych.
 • składowanie odpadów, gdzie opłaty ponoszą:
  • zarządzający składowiskiem odpadów,
  • posiadacze odpadów, którzy gospodarują odpadami bez stosownego zezwolenia,
  • podmioty przekazujące odpady jednostkom nie posiadającym wymaganych pozwoleń,
  • podmioty nie posiadające zezwolenia, którym odpady przekazała osoba fizyczna.

Kiedy (w jakim terminie) należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska?

Opłaty za korzystanie ze środowiska powinny być wnoszone w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półorcza. Wyjątek stanowią wody odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate oraz innych organizmów wodnych, o ile produkcja przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu – wykazy zawierające informacje należy złożyć do końca miesiąca, a opłaty 2 miesiące po zakończeniu okresu rozliczeniowego trwającego od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku.

Co to są i jak wyglądają wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska?

W terminie wniesienia opłaty należy przedstawić marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Reguluje tę kwestię rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816).

Odsetki za wnoszenie opłat po ustawowym terminie. Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy Ordynacja podatkowa).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy w zakresie naliczania opłaty za korzystanie ze środowiska.

UWAGA!
Przedsiębiorca korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia zintegrowanego ponosi opłatę podwyższoną o 500% za „powietrze”, „wodę” i „ścieki” oraz podwyższone opłaty za „odpady”.