Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia – jest to krótki dokument zawierający zarys podstawowych danych o planowanym do realizacji przedsięwzięciu, który przedkłada się do organu w przypadku chęci realizacji inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, aby organ stwierdził bądź zanegował konieczność obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna zawiera dane o:

  • rodzaju, skali i lokalizacji przedsięwzięcia (najlepiej z odniesieniem do zapisów prawa lokalnego, a więc miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
  • powierzchni zajmowanej nieruchomości (utwardzonej, zabudowy, biologicznie czynnej). Istotne jest również napisanie kilku słów o dotychczasowym sposobie wykorzystywania terenu inwestycji i występującej na terenie roślinności,
  • rodzaju technologii, jaka ma być zastosowana np. w budowanym zakładzie przemysłowym,
  • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
  • ilości wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, jakie planowane są do wykorzystywane w ramach eksploatacji inwestycji
  • rozwiązaniach, które mają za zadanie ochronę środowiska,
  • substancjach i energii, jakie najprawdopodobniej będą wprowadzane do środowiska. Przy szacowaniu ich ilości i rodzaju należy uwzględnić stosowanie wyżej przywoływanych rozwiązań mających na celu ochronę środowiska,
  • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
  • rezerwatach, parkach krajobrazowych czy parkach narodowych i innych obszarach podlegających ochronie (na podstawie ustawy z 16 IV 2004 r. – Dz. U. Nr 92 poz. 880), które według sporządzającego kartę informacyjną znajdują się w obrębie znaczącego oddziaływania inwestycji.

Czy jeśli obligatoryjnie muszę złożyć raport o oddziaływaniu na środowisko, to czy również muszę złożyć kartę informacyjną?

Karta informacyjna może być złożona nawet dla inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (raport o oddziaływaniu na środowisko jest dla nich obligatoryjny). Wtedy można złożyć kartę informacyjną z prośbą do organu o ustalenie zakresu raportu. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ takie postępowanie może być obligatoryjne, gdy przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko w sposób transgraniczny.

W ilu egzemplarzach składam kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Karta informacyjna wraz z kopią np. na płycie cd jako elektronicznym nośniku danych, powinna zostać przekazana do urzędu w trzech osobnych opracowaniach – jest to związane z uzgodnieniami między gminą, a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Inspekcją Sanitarną właściwą dla sprawy.

UWAGA!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy. Gwarantujemy wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do 1 tygodnia od momentu uzyskania danych.