Standardy emisyjne z instalacji

Co to są standardy emisyjne z instalacji? Standardy emisyjne z instalacji są to (w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska) dopuszczalne wielkości emisji. Eksploatacja jakiejkolwiek instalacji nie powinna powodować przekroczenia ich wielkości. Są one zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności, procesu technologicznego, czy operacji technicznej albo w zależności od terminu oddania instalacji do eksploatacji, terminu zakończenia jej eksploatacji lub dalszego łącznego czasu jej eksploatacji.

Dla jakich instalacji muszę określić i spełniać standardy emisyjne? Standardy emisyjne z instalacji należy dotrzymywać dla następujących rodzajów instalacji:

  • instalacji spalania paliw,
  • instalacji spalania i współspalania odpadów,
  • instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest,
  • instalacji do produkcji dwutlenku tytanu,
  • instalacji, w której używane są rozpuszczalniki organiczne.

W jakich jednostkach wyrażane są standardy emisyjne z instalacji? W przypadku spalania paliw standardy emisyjne z instalacji wyrażane są jako stężenie dwutlenku siarki, stężenie tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu oraz stężenie pyłu - podane w miligramach ww. substancji na metr sześcienny gazów odlotowych, odniesione do warunków umownych, przy określonej zawartości tlenu w gazach odlotowych, oznaczane jako mg/m3u.W przypadku instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne, standardy emisyjne LZO wyrażane są jako:

  • stężenie LZO, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny, w gazach odlotowych, w warunkach umownych i oznaczone jako S1,
  • procent wsadu LZO i oznaczone jako S2,
  • stosunek masy LZO do jednostki produktu lub surowca i oznaczone jako S4.

Na podstawie jakich przepisów ustalane są standardy emisyjne z instalacji? Standardy emisyjne z instalacji ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558).
pdfTekst rozporządzenia

Standardy emisyjne w instalacji spalania paliw. Standardy emisyjne z instalacji ustala się m.in. dla instalacji spalania paliw. Dla instalacji tych standardy emisyjne określa się dla Aoródeł, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii, o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW. Standardy emisyjne ustalane są również dla turbin gazowych, dla których decyzje o pozwoleniu na budowę wydano po dniu 30 czerwca 2002 roku lub które zostały oddane do użytkowania po dniu 27 listopada 2003 roku. Ustalane są standardy emisyjne dla dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy w zakresie obliczania standardów emisyjnych z instalacji oraz sporządzania bilansu LZO.zarządzanie ochroną środowiska | decyzje środowiskowe | opłaty za korzystanie ze środowiska | pozwolenie zintegrowane | zgłoszenie instalacji | pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | raport o oddziaływaniu na środowisko | karta informacyjna| raport oddziaływania na środowisko | program gospodarki odpadami | program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | standardy emisyjne | bilans LZO | ochrona środowiska | raport KOBIZE

Copyright (c)2012