Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Kiedy należy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się dla instalacji, w wyniku eksploatacji której wytwarzane są odpady w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Pozwolenie to może być również wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części, a także podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

Co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów? Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów powinien speniać wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska oraz dodatkowo zawierać następujące informacje:

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
  • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
  • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

UWAGA!
Jeżeli posiadacz odpadów wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub z naruszeniem jej warunków lub wytwarza odpady bez wymaganego złożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie ze złożoną informacją podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 złotych.zarządzanie ochroną środowiska | decyzje środowiskowe | opłaty za korzystanie ze środowiska | pozwolenie zintegrowane | zgłoszenie instalacji | pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | raport o oddziaływaniu na środowisko | karta informacyjna| raport oddziaływania na środowisko | program gospodarki odpadami | program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | standardy emisyjne | bilans LZO | ochrona środowiska | raport KOBIZE

Copyright (c)2012