Informacja o wytwarzanych odpadach

UWAGA!!! Zmiany w przepisach!!! Nowa ustawa o odpadach zniosła obowiązek złożenia do organu informacji o wytwarzanych odpadach! Wyjaśnienia dotyczące nowych obowiązków można uzyskać od nas telefonicznie lub mailowo.

Co to jest informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami? Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi. Należy ją przedłożyć, jeżeli wytwarza się odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Co zawiera informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami? Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zawiera: wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

UWAGA!
Jeżeli posiadacz odpadów wytwarza odpady bez wymaganego złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie ze złożoną informacją podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 złotych.zarządzanie ochroną środowiska | decyzje środowiskowe | opłaty za korzystanie ze środowiska | pozwolenie zintegrowane | zgłoszenie instalacji | pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | raport o oddziaływaniu na środowisko | karta informacyjna| raport oddziaływania na środowisko | program gospodarki odpadami | program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | standardy emisyjne | bilans LZO | ochrona środowiska | raport KOBIZE

Copyright (c)2012